نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

هواوی

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)