نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

شورای اسلامی شهر تهران

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها