گروه حقوقی عدل جویان

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
  • مجازات خیانت در امانت

    یکی از جرائمی که در نتیجه اعتماد یک فرد به فرد دیگری رخ می‌دهد و جنبه کیفری عمل ارتکابی را سبب می‌شود، جرم خیانت در ...