آوای هجران

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • مداحی با نی و دف تار

    اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران

    از دیرباز برای برگزاری مراسم ترحیم و تسلی بازماندگان و قراءت قرآن برای آمرزش و شاد کردن روح متوقی اجرا شده است. پس ا ...