آسانیسم

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • نگران پرستاری و نگهداری از سالمندان،کودکان یا بیماران هستید؟

    پلتفرم جامع ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی آسانیسم

    مشغله‌های زندگی و کاری فرزندان امکان همراهی والدین رابه آنها نمی‌دهد، آنهاهمواره نگران والدین سالمند خود هستند. پیشر ...