اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950613110535500

کاهش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری کشور ﺑﺮای دوﻣیﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟی

کد: 13950613110535500

http://goo.gl/xrzxe4

، تهران , (اخبار رسمی): مانده حساب جاری کشور (مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) در ﺳﺎل 1394 ﺑﺮای دوﻣیﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟی کﺎﻫﺶ یافته است و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔی 43.2 درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺑﻪ ﺣﺪود 9 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر رﺳیﺪ.

کاهش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری کشور ﺑﺮای دوﻣیﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟی

به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، یافته‌های تحلیلگران اتاق تهران حاکی از آن است که کﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎب کﺎﻻ (ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧی) در ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1393ﻋﺎﻣﻠی ﺑﻮده کﻪ در ﺟﻬﺖ کﺎﻫﺶ ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻋﻤﻞ کﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای کﻪ ﺣﺴﺎب کﺎﻻ ﺑﺎ کﺎﻫﺶ 43.1درﺻﺪی از ﺣﺪود 21.4 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1393 ﺑﻪ ﺣﺪود 12.2 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1394 رﺳیﺪه اﺳﺖ.

در این گزارش آمده است: نگاهی ﺑﻪ اﻗﻼم ﺣﺴﺎب کﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﺎﻫﺶ 39.4 درﺻﺪی ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ کﺎﻫﺶ ﻗیﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل 1394 از ﻋﻠﻞ اﺻﻠی کﺎﻫﺶ ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1393 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﺬف اﻗﻼم ﻧﻔﺘی از اﺟﺰای ﺣﺴﺎب ﺟﺎری، ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻏیﺮﻧﻔﺘی در ﺳﺎل 1394 ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﻔی 22.3 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر به‌دﺳﺖ ﻣی‌آیﺪ کﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﻔی 35.5 ﻣیﻠیﺎرد دﻻری ﺳﺎل 1393 ﺣﺪود 37.2 درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. کﺎﻫﺶ کﺴﺮی ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻏیﺮﻧﻔﺘی در ﺳﺎل 1394 ﻧﺎﺷی از ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧی ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﺑﻮده کﻪ آن ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟیﻞ کﺎﻫﺶ واردات ﻏیﺮﻧﻔﺘی رخ داده اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم کﺎﻫﺶ واردات، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧی کﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، کﺴﺮی ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد نمی‌یﺎﻓﺖ، ﺑﻠکﻪ ﺗﻀﻌیﻒ و ﻣﻨﻔیﺗﺮ ﻣیﺷﺪ.
این گزارش در ادامه به پیش‌بینی وضعیت حساب جاری ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی ﭘﻮل نیز پرداخته است. بنا به این گزارش «ﭘیﺶﺑیﻨی ﻣیﺷﻮد در ﺳﺎل 2016 ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻨﻔی 0.79 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ کﻪ در ایﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2015 ﺣﺪود 1.15 واﺣﺪ درﺻﺪ کﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. کﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋی رﻗﻢ ﺗﻮﻟیﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠی اﺳﻤی و اﻓﺰایﺶ کﺴﺮی ﺣﺴﺎب ﺟﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ کﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬکﻮر ﺑﺮای ایﺮان در ﺳﺎل 2016 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﻪ تولید ناخالص داخلی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در کﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣیﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮیﻘﺎ در ﺳﺎل 2015 ﻣﻨﻔی 3.85 درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘیﺶﺑیﻨیﻫﺎی ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ ﻣﻨﻔی 7.49 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳیﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر کﻠی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘیﺶﺑیﻨی ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق در اکﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن (ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ یﻮرو و کﺸﻮرﻫﺎی ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮوه 7) در ﺳﺎل 2016 کﺎﻫﺶ ﻣییﺎﺑﺪ.

متن کامل گزارش تحلیل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را به همراه جداول، نمودارها و گراف‌های توضیحی، می‌توانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]