فریت بار فرودگاه امام

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • پاسخ این پرسش یکی از مهمترین مسائل مهاجران و مسافران هوایی بوده و است!

    فریت بار یا اضافه بار مسافری، مسئله این است!

    مسافران و مهاجران با توجه به مسائل اقتصادی و نرخ متلاطم ارز با مشکلات زیادی در سفرهای خود مواجه هستند. حمل هوایی لوا ...