• بررسی معایب کفپوش اپوکسی

    ممکن است در ساختار کفپوش اپوکسی که در صنعت کف سازی استفاده می‌شود، نقایص و معایبی مشاهده شود.