بدانید ها

انتشارات، رسانه و کتاب
  • آشنایی با نوعی بیماری کندی ذهن در کودکان

    سندرم دوان چیست؟

    ۴۶ کروموزوم در سلول‌های انسانی حاوی حدود ۹۰۰۰۰ جفت ژن هستند و چندین هزار بیماری وجود دارند که مستقیما به علت نقص در ...