خدمات پرستاری در منزل مهرپرور

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • خدمات پرستاری در منزل

    مرکز پارسیان مهرپرور استخدام می‌کند

    شرکت مرکز پارسیان مهرپرور برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت پرستار کودک و پرستار سالمند استخ ...