ماندگار پارس کاشان (جهان مهر)

صنعت نساجی، فرش، موکت و کفپوش