مجموعه شرکت های دانش بنیان رها

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • کارگاه تخصصی

    رایانش ابری و تحول دیجیتال

    امروزه، دیجیتالی شدن به بخش مهمی از روشِ زندگی، کار و نیز کسب و کارها تبدیل شده است. این عصر مقطع زمانی چالش آفرین و ...