مرکز تصویر برداری پایتخت

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی