شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی