• با هدف دسترسی بهتر به تعمیرکاران پکیج در کرج انجام شد:

    راه اندازی خدمت تعمیر پکیج در کرج

    با توجه به رسیدن به فصل سرما و نیاز زیاد به سرویسکار و تعمیرکار لوازم گرمایشی مانند پکیج، وب سایت کرج تعمیر با نام k ...