شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • تاثیر اقتصاد بر کارآفرینی

    بانک جهانی، فساد را اینگونه بیان می‌کند: «استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منابع شخصی». در مجموع می‌تو ...