روزنامه شهروند

انتشارات، رسانه و کتاب
  • طراحی گرافیکی جدید در روزنامه شهروند

    شهروند تازه می‌شود

    روزنامه شهروند از ابتدای دی‌ماه با یونیفرم گرافیکی جدید منتشر می‌شود.