پستکس

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • یکپارچگی اطلاعات از « تولید تا مصرف» زنجیره تامین را بهینه می‌کند

    یکپارچگی اطلاعات، اسم رمز بهینه‌سازی است

    در دنیای به هم پیوسته تولید و تجارت امروز، ابزارهای مدیریت یکپارچگی اطلاعات و ارتباطات در هر بخش از زنجیره ارزش، بای ...