• معرفی کوتاه طناب کوهنوردی

    طناب کوهنوردی به نوعی طناب نجاتی است که در مواقع ضروری می تواند جان کوهنورد را از مرگ حتمی نجات دهد لذا تهیه طناب با ...