وقایع نگر دید افزار

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار