گروه صنایع گیتی پسند

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • دربازدید معاون وزیرصنعت از گروه صنایع گیتی پسند عنوان شد

    تاکید وزارت صنعت برحمایت صنایع داخلی

    معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیئت عامل توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حضور در یکی از واحدهای تول ...