مرجع تجهیزات اندازه گیری ایران

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری