• زیمد، همراه دوران سالمندی

    سالمندان بخشی از جامعه هستند که اغلب توجه زیادی دریافت نمی‌کنند. فقدان یک مرجع مطمئن برای پاسخگویی به نیاز قشر سالمن ...