آتین

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • مدیریت هویت و دسترسی (IAM)

    مدیریت هویت و دسترسی به مجموعه سیاست ها و ابزارهای استفاده شده توسط سازمان ها اشاره دارد تا اطمینان حاصل شود که افرا ...