فورمایند

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • تشویق به تغییر در زنان

    در جامعه ایران با توجه به ساختار، جامعه زنان با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. همین مساله باعث شده تا تغییرات زندگی ...