فورمایند

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • تشویق به تغییر در زنان

    در جامعه ایران با توجه به ساختار، جامعه زنان با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. همین مساله باعث شده تا تغییرات زندگی ...