شرکت طرح و پردازش غدیر

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری