توانما

سایر مراکز و اماکن
  • دریافت بهترین خدمات توانبخشی در سراسر ایران

    چگونه بهترین مراکز توانبخشی را بیابیم

    درمان سه بخش دارد. بخشی دارویی، جراحی و توانبخشی. توانبخشی آنگونه که باید در جامعه شناخته نشده است.