• کاربرد میخ و چاشنی

    استفاده از میخ و چاشنی برای متصل کردن انواع سطوح بتنی و فلزی کاربرد دارد.