مرکز مشاوره یاسان

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • چگونه مفهوم مرگ را به کودکان آموزش دهیم؟

    انتشار کتاب داستان گنجشکی و درخت بید

    داستان گنجشکی و درخت بید، نه فقط برای کودک که برای مراقبین او نیز نگاشته شده است. داستانی که مخاطب را به تجربه‌ کردن ...