آکس طرح و ساخت

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • آشنایی با انواع سقف کاذب

    سقف کاذب پوششی غیرباربری است که بعد از سقف سازه ای اجرا می گردد. نقش این سازه به عنوان یک عنصر معماری پوششی برای تاس ...