• خرید ستاره یا نامگذاری ستاره؟

    خرید ستاره ها و حقایقی که پوشیده ماند!

    پس از ماجرای خرید ستاره توسط بلاگر معروف، شایعات زیادی پیرامون خرید و فروش ستاره مطرح شده که انگشت اتهام را به سمت س ...