شنوایی سنجی و سمعک مهرآذین

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • ناشنواها درمان شدند

    با توجه به تحقیقات جدید کلینیک شنوایی و سمعک مهرآذین با جدیدترین و بروز ترین سمعک های ۲۰۲۲ مشکل کم شنوایان عزیز را ...