مدیریت توسعه انرژی تأمین

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری