صنایع روشنایی و بازرگانی الین

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری