کانون کارآفرینی استان تهران

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت