ایران همایش

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • اساتید ریاضی کنکور برای هر ساعت تدریس چقدر می گیرند؟ با هم بخوانیم

    قیمت تدریس خصوصی ریاضی اساتید کنکور چقدر است؟

    بهترین عامل که باید قیمت کلاس های خصوصی ریاضی اساتید کنکور را مشخص کند هم بایستی شایستگی و مهارت های اساتید باشد. از ...