کلینیک دکتر مهرداد خوانساری

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • آیا افتادگی پلک درمان دارد؟

    افتادگی پلک یکی از دغدغه های امروز افراد است. گاهی افراد تنها به علت زیبایی به دنبال درمان افتادگی پلک هستند تا بتوا ...