دکتر کامبیز ایزدپناه

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی