شرکت صنایع اتاق تمیز اسپادانا البرز

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • تعریف اتاق تمیز

    تعریف اتاق تمیز

    تعریف اتاق تمیز: تعریف اتاق تمیز یا تعریف کلین روم از دیدگاه صنعتی: تعریف اتاق تمیز عبارتست از:اتاقی است که غلظت ذ ...

  • اتاق تمیز

    اتاق تمیز

    تعریف اتاق تمیز: اتاق تمیز اتاقی است که غلظت ذرات موجود دران ،تحت کنترل باشد. به همین ترتیب طراحی ان به گونه ای صور ...