• ژورنال‌های اقتصادی نقش مهمی در جامعه علمی و تحقیقات اقتصادی دارند.

    معروف‌ترین ژورنال‌های اقتصادی جهان

    به طور کلی، ژورنال‌های اقتصادی نقش مهمی در تبادل دانش، پیشرفت اقتصادی و حل مسائل اقتصادی جامعه دارند و به علمای اقتص ...