همراه طب

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • چرا دچار سرگیجه میشویم؟

    بسیاری از ما ممکن است در طول روز یا زمانی که بیمار هستیم از خودمان بپرسیم که چرا گیج هستم و تعادلم را از دست می‌ دهم ...