جرمینال (Germinal)

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی