سازمان امورمالیاتی کشور

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد

    کشف شبکه تبانی مالیاتی در کرج

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در رابطه با پرونده مالیاتی شناسایی شرکت صوری در کرج چند نفر از همکاران مالیاتی ...