کندل

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • شرکت کندل به صورت رسمی عرضه می کند

    قدرتمندترین سرور دل

    سـرور Dell PowerEdge T630 ،قدرتمندتریـن سـرور ایسـتاده شـرکت Dell بـا بهره گیری از دو پردازنـده قوی و پشـتیبانی از ...