شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

فدراسیون‌ها و تشکل‌های ورزشی
  • مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور خبر داد

    استاندارد شدن ورزشگاه آزادی پس از 45 سال

    مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پایان نصب 45 هزار صندلی سکوی طبقه دوم ورزشگاه آزادی تهران پس از 4 ...

  • طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

    شجاعی سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری شد

    "احسان مهاجرشجاعی" با حکم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان سرپرست جدید مجموعه ورزشی شهید کشوری منص ...