شرکت ارتباط مشترک شهر

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)