خوشفکری

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • چرا جوامعی که فقیر هستند نمی توانند به پیشرفت و توسعه بطور عملی فکر کنند؟

    بی پولی و محرومیت چگونه بر روی نوآوری اثر می گذارد؟

    کسی که ایده جدیدی به دهنش رسیده و مسئله ای در جامعه را شناسایی کرده و راه حلی برای حل آن دارد، اگر خودش از لحاظ مالی ...

  • سرمایه‌گذاری خرد چه تاثیری در زیست‌بوم کارآفرینی دارد

    جای خالی فرشته ها درآسمان سرمایه گذاری ایران

    در ایران میان سرمایه گذاری کوچک مرحله دانه گذاری تا سرمایه های میلیاردی موسسات سرمایه گذاری خطرپذیر یک خلاء بزرگ وجو ...