خوشفکری

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • سرمایه‌گذاری خرد چه تاثیری در زیست‌بوم کارآفرینی دارد

    جای خالی فرشته ها درآسمان سرمایه گذاری ایران

    در ایران میان سرمایه گذاری کوچک مرحله دانه گذاری تا سرمایه های میلیاردی موسسات سرمایه گذاری خطرپذیر یک خلاء بزرگ وجو ...