بیمارستان امام خمینی ره اهواز

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی