مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی