دفتر توسعه سرمایه گذاری و فناوری ITDO

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • به همت دفتر ITDO با معرفی چهار طرح سرمایه گذاری برگزار شد

    سومین رویداد باشگاه توسعه سرمایه گذاری

    بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استان اصفهان به همت دفتر توسعه سرمایه گذاری و فناوری اصفهان (ITDO) با معرفی چهار طرح ق ...